Netto actief van een vennootschap: waarom belangrijk?

netto-actiefHet netto actief van een vennootschap is een begrip waar je regelmatig over hoort spreken. Toch is er maar bitter weinig informatie op internet te vinden. Men spreekt ook wel eens van het gecorrigeerd netto actief. Maar meer dan wat summiere en vage definities waar je niet zoveel mee opschiet krijg je niet. Nochtans is het een heel belangrijk begrip. Het laat je immers toe om met een diepere blik naar een balans te kijken. Moeilijk is het allemaal niet. Wel is het zo dat het begrip heel ver kan gaan. Het té ver drijven is echter helemaal niet nodig. Hoewel het niet echt een ratio is hangt het er wel mee samen, omdat het bekende ratio’s zoals de solvabiliteit verder verfijnt.

Netto actief: betekenis

Over de betekenis van het begrip netto actief bestaat veel verwarring. Dat komt doordat er verschillende definities van bestaan. Voor de wet is netto actief synoniem van eigen vermogen. Maar in praktijk beschouwt men het netto actief vaak als een verbeterd eigen vermogen of de ‘reële waarde van de onderneming’. Soms stelt men netto actief dan weer gelijk aan gecorrigeerd netto actief. Hoog tijd om wat klaarheid te scheppen!

Wettelijke definitie

Over het netto actief vindt je heel weinig informatie. Een goed vertrekpunt is het Belgische Wetboek van Vennootschappen. Daarin vinden we deze definitie:

“Netto actief : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en de schulden (art. 617 2e lid W. Venn.)”

Concreet stelt het wetboek het netto actief dus gelijk aan het eigen vermogen. Toegegeven, één van de eerste zaken waar je in een balans naar kijkt is het eigen vermogen op het passief. Is dit eigen vermogen positief of negatief? Het zijn middelen waarover de onderneming voor onbepaalde tijd kan beschikken. Ze hoeven niet terugbetaald te worden.

Beperkingen van de definitie

Toch klopt dit niet helemaal en zegt het eigen vermogen op zich weinig. Is een onderneming met een positief eigen vermogen daarom per definitie een goed bedrijf? Nee dus. Omgekeerd is een negatief eigen vermogen weliswaar een slecht teken, maar niet elk bedrijf met een negatief eigen vermogen staat daarom op de rand van de ondergang.

Met andere woorden: het eigen vermogen vertelt je niet écht wat de waarde van een bedrijf is. Waarom niet? Omdat een bedrijf en een balans natuurlijk veel meer is dan alleen maar het eigen vermogen. In de balans zitten nog tal van andere rubrieken die het eigen vermogen in positieve of negatieve zin kunnen beïnvloeden en de waarde van de onderneming verbeteren of verslechteren.

Nut van het netto actief

Om dit probleem te verhelpen is een andere definitie van het begrip ‘netto actief’ nuttig:

“ Het netto actief is de reële netto waarde van de onderneming”

In praktijk wijkt het netto actief volgens bovenstaande definitie regelmatig af van het eigen vermogen. In tegenstelling tot wat de wet suggereert mag je het dus niet zomaar zien als een synoniem van het eigen vermogen zonder meer. Het netto actief kàn hetzelfde zijn als het eigen vermogen. Maar het kan ook erg verschillend zijn. Alles hangt af van de aanwezigheid van andere rubrieken in de balans.

Men noemt het netto actief dan ook wel eens het ‘verbeterd eigen vermogen’.

Wat is het gecorrigeerd netto actief?

Omdat het eigen vermogen niet alles zegt en geen getrouw beeld geeft gaat men op dit eigen vermogen ‘correcties’ toepassen. Vandaar dat men ook wel spreekt van het ‘gecorrigeerd netto-actief’. Dit begrip is vaak synoniem van het ‘netto actief’. Men geeft hiermee aan dat men op het eigen vermogen verbeteringen maakt.

Het is dan ook het eenvoudigste om het eigen vermogen en het (gecorrigeerd) netto-actief als twee aparte begrippen te zien, waarbij netto-actief en gecorrigeerd netto-actief eigenlijk hetzelfde zijn.

Maar wat bedoelt men nu met het eigen vermogen ‘corrigeren’ of ‘verbeteren’? Concreet zal men tijdens het bekijken van de balans:

 • Het eigen vermogen verminderen met activa die geen échte waarde hebben
 • Het eigen vermogen verhogen met passiva die men eigenlijk als eigen middelen kan beschouwen

Hoe bereken je het (gecorrigeerd) netto actief?

Concreet ga je als volgt te werk.

Je vertrekt van het eigen vermogen en vermindert dit met activa die geen echte waarde hebben. Denk maar aan oprichtingskosten, immateriële vaste activa of de rekening courant actief. Passiva die eigenlijk neerkomen op eigen vermogen mag je daarentegen bij het eigen vermogen optellen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de rekening courant passief.

Schematisch ziet het er zo uit:

(Gecorrigeerd) netto-actief =

 • Eigen vermogen
 • – Oprichtingskosten
 • – Immateriële vaste activa
 • – Rekening-courant actief
 • + Rekening courant passief

Verdere verfijning

Bovenstaand schema is voor een snelle analyse van de balans zeker voldoende. Het is dan ook niet nodig om je berekening nog verder te verfijnen. Indien je bovenstaand schema toepast heb je al een stap verder gezet dan wie alleen maar vlug naar het eigen vermogen kijkt.

Toch kan je er soms nog veel verder in gaan en is bovenstaande nog onvolledig.

In mindering brengen

Eigenlijk zou je bijvoorbeeld ook de dubieuze debiteuren onder de vorderingen op het actief in mindering moeten brengen. Dit is immers een waardeloos actief. Het zijn vorderingen waarvan lang niet zeker is dat die nog ooit zullen geïnd worden. Meestal worden ze geïnd met Sint-Juttemis (indien je niet weet wanneer dat is moet je het even googelen).

Andere zaken die je zou kunnen corrigeren op het eigen vermogen zijn:

 • Herwaarderingsmeerwaarden of herwaarderingsreserves indien deze een gebouw overwaarderen
 • Overgewaardeerde financiële vaste activa
 • Gebouwen op het actief die in waarde gedaald zijn, zodat ze nu overgewaardeerd op het actief staan
 • In waarde gedaalde of zelfs onverkoopbare voorraden

In meerdering brengen

Langs de andere kant zijn er misschien ook balansrubrieken die het eigen vermogen virtueel versterken.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Een gebouw op het actief dat ondergewaardeerd is op de balans ten aanzien van de huidige waarde van het gebouw
 • Financiële vaste activa die het eigen vermogen eigenlijk versterken

Belang van het netto actief

Het belang van het netto actief en gecorrigeerd netto actief mag duidelijk zijn. Dankzij dit begrip krijg je een veel beter beeld van de échte waarde van een bedrijf dan wanneer je alleen maar gauw naar het eigen vermogen kijkt.

Het belang van de correcties is echter nog veel groter en gaat verder dan dat. Door te kijken naar het netto actief krijg je ook veel preciezere en betrouwbaardere ratio’s zoals bijvoorbeeld de solvabiliteitsratio.

De klassieke berekening van solvabiliteit is heel eenvoudig:

Eigen vermogen (gedeeld door) totaal passief

Maar wie ‘eenvoudig’ zegt zegt tegelijk ook ‘beperking’ en ‘tekortkoming’. Met bovenstaande berekening kan je een prachtige solvabiliteit als uitkomst krijgen, terwijl de realiteit misschien heel anders is.

Vervang je in bovenstaande berekening het eigen vermogen door het (gecorrigeerd) netto actief krijg je dus ook een veel betrouwbaardere solvabiliteit:

(Gecorrigeerd) netto actief (gedeeld door) totaal passief

Omdat je uitgaat van het gecorrigeerd netto-actief noemt men dit ook wel de ‘gecorrigeerde solvabiliteit’ of ‘solvabiliteit na correctie’.

Het belang zou je nog verder kunnen doortrekken door voor elke ratio waar het eigen vermogen bij te pas komt dit te vervangen door het gecorrigeerd netto actief. Dit zal altijd een veel juister beeld geven!

Lees verder

Eigen vermogen op de balans

Solvabiliteit en solvabiliteitsratio

Al ingeschreven op onze nieuwsbrief?

0 gedachten over “Netto actief van een vennootschap: waarom belangrijk?”

 1. Rudiger Blereau

  Beste,
  met interesse nam ik kennis van uw publicatie (https://www.balanslezen.com/ratios/netto-actief-betekenis-en-belang/ ) op http://www.balanslezen.com , betreffende het netto actief van een vennootschap.
  Mijn vraag: bij bepaalde aktes (bv. discrete fusie) hanteren de notarissen een ereloon berekend op 50% van het bruto actief van de overgenomen vennootschap. Hoe zou u hier het “bruto actief” definiëren? Bv.: worden hierin voor een vastgoedvennootschap de historische herwaarderingen (dikwijls een pure balans-cosmetische ingreep) meegenomen?
  Alvast bedankt voor de aandacht die u aan mijn verzoek wil schenken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven
×